روانشناسی رنگ ها

پژوهش دانشمندان نشان مي‌دهد، رنگ‌ها همانگونه كه بر روح و روان آدمي تأثير مي‌گذارند جسم او را نيز تحت تأثير قرار مي‌دهند. روانشناسان بر اين باورند كه هر يك از رنگ‌ها سودمندي درماني محسوسي براي بدن انسان دارند و گزارش‌هاي بي‌شماري در مورد استفاده‌هاي موفقيت‌آميز از رنگ در درمان بسياري از بيماري‌ها شده است .
برخي از روانشناسان عقيده دارند رنگي كه برگزيده و دلخواه كسي است مي‌تواند گوياي خصوصيات اخلاقي و روانشناسي او باشد . 
ﭼﺮا ﻣﺮدم در اﺗﺎﻗﻬﺎﯼ ﺳﺒز ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﺁراﻣﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﺮا وزﻧﻪ ﺑﺮداران در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
رﻧﮕﻬﺎ در ﻓﺮهنگهای ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻏﻠﺐ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺣﺘﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ رﻧﮕﻬﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ. وﻟﯽ اﻣﺮوزﻩ در ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﺎم درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺸﮑﯽ
ﻣﺸﮑﯽ رﻧﮓ ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﺪرت اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮاﯼ ﻣﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﭼﻮن ﺷﺨﺺ را ﻻﻏﺮﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دهﺪ.
همﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﮏ و ﺑﺎدوام اﺳﺖ.رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ اﻃﺎﻋﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ اﺳﺖ ،ﮐﺸﻴﺸﻬﺎ رﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮد را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ.ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﭘﻮﺷﻴﺪن ﺑﺮاﯼ زن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارﯼ از ﻣﺮد اﺳﺖ. ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻣﻨﺰوﯼ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ دراﮐﻮﻻ هم، اﻏﻠﺐ ﻟﺒﺎس ﻣﺸﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ.
ﺳﻔﻴﺪ
ﺗﺎزﻩ ﻋﺮوﺳﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻈﻬﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﺖ و ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻮر را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و رﻧﮓ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮاﯼ دﮐﻮراﺳﻴﻮن و ﻣﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪار اﺳﺖ ﭼﻮن ﯾﮏ رﻧﮓ روﺷﻦ و ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ، و ﺑﺎ هﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻨﺎﺳﺐ دارد. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ، ﺁﻟﻮدﮔﯽ روﯼ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ همﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﮐﻴﺰﻩ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻦ ﺁن دﺷﻮارﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮕﻬﺎﺳﺖ. ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﻟﺒﺎس ﺳﻔﻴﺪ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺑﻮدن (ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪﮔﯽ) اﺳﺖ.
ﻗﺮﻣﺰ
ﻗﺮﻣﺰ، ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ و ﺗﻨﺪﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺷﺪن ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﺗﻨﻔﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻗﺮﻣﺰ هﻤﭽﻨﻴﻦ رﻧﮓ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺪ ﻣﻠﻴﺢ ﺗﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ. ﭼﻮن ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺗﻨﺪﯼ اﺳﺖ، در ﻣﺬاﮐﺮات و درﮔﻴﺮﯾﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﮑﻨﺪ. ﻣﺎﺷﻴﻨﻬﺎﯼ ﻗﺮﻣﺰ اهداف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دزدها ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻً رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ در دﮐﻮراﺳﻴﻮن ﺑﺮاﯼ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﻴﺮد. دﮐﻮراﺗﻮرها ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺤﺸﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺻﻮرﺗﯽ
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ روﯾﺎﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ، ﺁراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ اﺳﺖ. ﺗﻴﻤﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ ﮔﺎهی اوﻗﺎت رﺧﺘﮑﻦ ﺗﻴﻤﻬﺎﯼ رﻗﻴﺐ را ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن ﺗﻴﻢ هﺎﯼ رﻗﻴﺐ روﺣﻴﻪ ﺷﺎن ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺁﺑﯽ
ﺁﺑﯽ، رﻧﮓ ﺁﺳﻤﺎن و اﻗﻴﺎﻧﻮس ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ رﻧﮕﻬﺎﺳﺖ. اﯾﻦ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺳﺒﺐ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺁﺑﯽ، رﻧﮓ ﺻﻠﺢ و ﺁراﻣﺶ اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺪن ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺁراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﺪ، ﭘﺲ اﻏﻠﺐ در اﺗﺎق ﺧﻮاب از اﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد. رﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮد و ﯾﺄس ﺁور هم ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺎوران ﻣﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ هاﯼ ﺷﻐﻠﯽ رﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ ﭼﻮن رﻧﮓ ﺁﺑﯽ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ وﻓﺎدارﯼ اﺳﺖ.
اﻓﺮاد در اﺗﺎﻗﻬﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﻓﻌﺎل ﺗﺮﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺣﺎﮐﯽ از ﺁن اﺳﺖ ﮐﻪ وزﻧﻪ ﺑﺮداران در ﺳﺎﻟﻨﻬﺎﯼ ورزﺷﯽ ﺁﺑﯽ رﻧﮓ ﻗﺎدرﻧﺪ وزﻧﻪ هﺎﯼ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮﯼ را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺒﺰ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﺮاﯼ دﮐﻮراﺳﻴﻮن ﺳﺒﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ. ﺑﺮاﯼ ﭼﺸﻢ، ﺳﺒﺰ ﻣﻼﯾﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﻧﮓ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت دﯾﺪ را اﻓﺰاﯾﺶ دهد. رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﻧﺸﺎط ﺁور و ﺁراﻣﺶ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. ﻣﺮدم اﻧﺘﻈﺎردارﻧﺪ اﻓﺮادﯼ ﮐﻪ در ﺗﻠﻮﯾﺰون ﻇﺎهﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در " اﺗﺎﻗﻬﺎﯼ ﺳﺒﺰ رﻧﮓ" ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺁراﻣﺶ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ اﻏﻠﺐ از رﻧﮓ ﺳﺒﺰ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﻮن اﯾﻦ رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﺁراﻣﺶﻣﯽ دهﺪ.
در ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﺒﺰ رﻧﮓ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻈﻬﺮ ﺑﺎرورﯼ اﺳﺖ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮﻩ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮدان و ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن دهﻨﺪﻩ ﺛﺮوت اﺳﺖ.
زرد
رنگ "زرد" پالايش و تطهير مطلق است، كه وضوح و شفافبت عقل و خرد را برمي‌انگيزد و نيز سموم و ناخالصي‌ها را پردازش و ريشه‌كن مي‌كند. رنگ زرد به واسطه توانايي بخشيدن براي غلبه بر عدم قابليت‌ها و قدرت و استحكام بخشي به عملكردهاي غدد درون‌ريز داخلي بدن به افراد كمك مي‌كند .
زرد ﺁﻓﺘﺎﺑﯽ ﺷﺎد ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ رﻧﮓ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽﺁﯾﺪ، ﻣﺮدم در اﺗﺎﻗﻬﺎﯼ زردرﻧﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. رﻧﮕﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ رﻧﮕﻬﺎ ﭼﺸﻢ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ زرد اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﻬﻮر ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، رﻧﮓ زرد ﺗﻤﺮﮐﺰ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدهﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاﯼ دﻓﺘﺮﭼﻪهاﯼ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ( ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز) راﺗﺴﺮﯾﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ارﻏﻮاﻧﯽ
ارﻏﻮاﻧﯽ، رﻧﮓ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﺠﻤﻞ، ﺛﺮوت و ﻇﺮاﻓﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ رﻧﮓ هﻤﭽﻨﻴﻦ زﻧﺎﻧﻪ و روﯾﺎﯾﯽ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﭼﻮن رﻧﮓ ارﻏﻮاﻧﯽ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ ﺗﺼﻨﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺁﯾﺪ.
ﻗﻬﻮﻩ اﯼ
ﻗﻬﻮﻩاﯼ ﯾﮑﺪﺳﺖ، رﻧﮓ ﺧﺎﮎ اﺳﺖ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. هﻮﻩ اﯼ روﺷﻦ ﻧﺸﺎن دهنده ﺻﺪاﻗﺖ اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻬﻮﻩاﯼ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﺒﻴﻪ ﭼﻮب ﯾﺎ ﭼﺮم اﺳﺖ. ﻗﻬﻮﻩ اﯼ هﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻏﻢ اﻧﮕﻴﺰ و ﯾﺄس ﺁور ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻬﻮﻩ اﯼ ﯾﮑﯽ از رﻧﮕﻬﺎﯼ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺳﺖ.

مرکز چاپ دیجیتال سپهر


ساعت کاری :
شنبه تا چهارشنبه ۸:۳۰ صبح الی ۱۷ بعداز ظهر
پنجشنبه ها ۸:۳۰ الی ۱ ظهر
88474796

آیا نیاز به مشاوره و راهنمایی در زمینه چاپ و طراحی دارید ؟

آیا نیاز به مشاوره با کارشناسان ما دارید ؟

لطفا اطلاعات معتبر وارد کنید ثبت نام شما با موفقیت انجام شد